Gwarancja i serwis produktów Rapid

Informacje ogólne

Nasza firma prowadzi gwarancyjny i pogwarancyjny serwis produktów firmy Rapid, zgodnie z postanowieniami producenta w terminach odpowiednich do oznaczeń na opakowaniach produktów. W przypadku braku oznaczenia terminu gwarancji, jak również w odniesieniu do wszystkich elementów wyposażenia dodatkowgo, z wyłaczeniem materiałów eksploatacyjnych, jak zszywki, kasety, ostrza i podkładki do dziurkaczy, udzielamy rocznej gwarancji na dostarczone przez nas produkty.

Okresy Gwarancji

Gwarancja firmy RapidOkresy gwarancji określone przez producenta różnią się w zależności od grupy towarowej i przeznaczenia produktu. W każdym przypadku obowiązuje okres gwarancji oznaczony na opakowaniu w postaci cyfry w okrągłym polu. Bieg gwarancji liczony jest od daty sprzedaży, prosimy o zachowanie kopii dowodu zakupu, w przypadku jego braku decyduje data produkcji.

 

Warunki gwarancji

Warunkiem uznania gwarancji w jej faktycznym wymiarze jest przedstawienie ważnego druku gwarancji, zawierającego wypełnione pola:

 • Numer fabryczny urządzenia
 • Data sprzedaży
 • Nazwa sprzedającego

Jeśli urządzenie nie posiada numeru fabrycznego, druk gwarancji nie jest wystawiany. W tym przypadku należy dostarczyć kopię dowodu zakupu. Nabywca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami gwarancji, określonymi w druku gwarancji dostarczonym wraz z urządzeniem oraz ściśle stosować się do zaleceń instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie warunków gwarancji i zaleceń instrukcji obsługi może spowodować utratę praw do naprawy gwarancyjnej usterki, która w następstwie takiej eksploatacji wystąpi. Nie mogą być traktowane jako naprawy gwarancyjne czynności, do których wykonywania nabywca zobowiązany jest instrukcją obsługi, jak np. okresowa konserwacja, smarowanie lub czyszczenie urządzenia, wymiana kaset, regulacja.

Serwis gwarancyjny

 1. Wadliwe urządzenia w czasie trwania okresu gwarancji należy dostarczyć do miejsca jego zakupu i reklamować u sprzedawcy. Nie prowadzimy napraw gwarancyjnych urządzeń dostarczonych bezpośrednio do naszej firmy, a nie zakupionych u nas.
 2. Koszt dostawy sprzętu gwarancyjnego spoczywa na reklamującym, koszt odesłania naprawionego urządzenia pokrywa serwis.
 3. Urządzenia wysyłane do serwisu winny być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone, aby wyeliminować możliwość powstania dodatkowych szkód transportowych. Za ich wystąpienie odpowiada wyłącznie osoba reklamująca, a szkoda transportowa nie podlega warunkom gwarancji i usunięta może być jedynie na koszt reklamującego.
 4. Brak ważnego druku gwarancji nie oznacza jej utraty jeśli nabywca jest w stanie wykazać się dowodem zakupu, względnie jest naszym klientem, a termin ważności gwarancji nie minął.

Serwis pogwarancyjny

 1. Przesyłki ze sprzętem do napraw pogwarancyjnych powinny być przez nadawcę starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami w czasie transportu i winny zawierać dane nadawcy, umożliwiające jego identyfikację i kontakt. Bez możliwości kontaktu z nadawcą naprawa nie będzie mogła być przeprowadzona.
 2. Nadawca winien opisać usterkę, której usunięcia oczekuje, lub określić zakres spodziewanych napraw. W przeciwnym wypadku serwis przywróci, w miarę możliwości, wszystkie funkcje urządzenia sprzed usterki.
 3. Przed dokonaniem naprawy serwis poinformuje klienta o spodziewanym koszcie naprawy i bez uzyskania akceptacji nie podejmie żadnych czynność naprawczych.
 4. Naprawione urządzenia w serwisie pogwarancyjnym odsyłane są na koszt odbiorcy za pobraniem.

 

Adres Serwisu

PARTNER Maryla Woźniak
01-242 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 46/126
Tel/fax: 22 862 70 44

E-mail: info@zszywacze.pl