INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ I DANE OSOBOWE ADMINISTRATORA

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.zszywacze.pl, zwanego dalej “Serwisem”.

Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest firma PARTNER Maryla Woźniak, z siedzibą: 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46/ 123, NIP:1130196114, zwana dalej “Administratorem”

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Adres korespondencyjny:

PARTNER Maryla Woźniak, 01-242 Warszawa, Al. Prymasa 1000-lecia 46/123

Telefon: 22 862 70 44

Email: info@zszywacze.pl

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

 

PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy między Użytkownikiem a Administratorem. W rozumieniu art. 6 ust. 1 (a, b) Rozporządzenie (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) podstawą prawną do zbierania i przetwarzania danych osobowych może być:

  • zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - windykacja należności)
  • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność)
  • archiwizowanie faktur i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • obsługa korespondencji z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Administrator ze swojej strony zobowiązuje się do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu i nieujawniania ich danych osobowych, pozyskanych w procesie rejestracji.

 

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY

Podczas wymiany korespondencji zapisywane są:

  • adres email
  • imię, nazwisko
  • adres dostawy zamówienia
  • numer telefonu kontaktowego

Dane zebrane podczas wymiany korespondencji nie są w żadnym przypadku ujawniane, z wyjątkiem sytuacji przymusu prawnego.

Dane osobowe mogą być powierzone firmom zewnętrznym, odpowiedzialnym za realizację umowy, jak poczta i firmy kurierskie, firma księgowa i hosting usług internetowych, wyłącznie w celu wywiązania się Administratora z umowy sprzedaży i dostawy zamówionych przez Użytkownika towarów i usług.

Adres IP Użytkownika może być wykorzystywany przez Administratora wyłącznie w celach technicznych, jak poprawa jakości obsługi, statystyka, zwalczanie spamu i innych działań szkodliwych.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na dostawę towaru. Administrator nie ma automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia, co oznacza że Administrator nie prowadzi profilowania Użytkowników w celach marketingowych.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zaprzestaje przechowywania danych osobowych w momencie wypowiedzenia umowy świadczenia usług przez Użytkownika oraz na każde jego żądanie. Dokumenty rozliczeniowe - księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty przechowywane będą do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie będzie udostępniał pozyskanych danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i regulaminie Serwisu, Użytkownik ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich zmiany lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzaniem jego danych osobowych zostało naruszone lub jest naruszane rozporządzenie, ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru.

Użytkownicy nie są zobowiązani do podania danych osobowych Administratorowi, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy świadczenia usług lub jej realizacja przez Administratora Serwisu.

 

Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018.